Privacy & cookiebeleid (AVG)

1 september 2021

Uw privacy is voor de Gemeente Leiden en de Leidse schoolbesturen, als partners in dit project, van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website leidenkennisstad.meteddie.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft over deze website, neem dan contact op met de Gemeente Leiden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Voor dit project werken we samen met Stichting Education Warehouse en maken we gebruik van hun werkwijze en platform delen.meteddie.nl. Wanneer je informatie deelt via de daarvoor bestemde formulieren, gelden de privacyverklaring en gebruikersvoorwaarden van Stichting Education Warehouse. Deze vind je op educationwarehouse.nl/#verantwoording.

Naast Stichting Education Warehouse geven wij uw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf) of wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Cookies

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van dit platform en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee het platform optimaliseren. Deze soorten cookies maken geen inbreuk op je privacy en hiervoor is een cookiemelding dan ook niet verplicht. Zie ook de website van de rijksoverheid over cookies.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onder aan deze pagina.

Klacht indienen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met de Gemeente Leiden. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Functionaris Gegevensbescherming. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens

Gemeente LeidenStationsplein 1072312 AJ LeidenE-mail: info.onderwijs@leiden.nl